CÁC ĐIỀU KHOẢN NHÓM F TRONG INCOTERMS 2010

19-11-2019
Incoterms ( International Commercial Terms) quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của bên bán và bên mua trong giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế. Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết các điều khoản nhóm F nhé!