C/O giáp lưng và điều kiện xin cấp C/O giáp lưng

18-11-2019
Trong thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. Do đó, bên cạnh C/O trực tiếp còn có thêm C/O giáp lưng (Back to Back C/O).