Phương thức thanh toán ghi số Open Account

25-11-2019
Phương thức thanh toán ghi sổ là phương thức thanh toán sau khi nhà xuất khẩu hoàn thành giao hàng thì ghi nợ tài khoản cho bên nhập khẩu vào một cuốn sổ theo dõi và việc thanh toán các khoản nợ này được thực hiện thông thường theo định kì như đã thỏa thuận.