Phương thức thanh toán nhờ thu trơn

25-11-2019
Thanh toán nhờ thu trơn là một loại nằm trong thanh toán nhờ thu. Vậy thanh toán nhờ thu và nhờ thu trơn là gì và có ý nghĩa như thế nào? Có tiện ích như thế nào với nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu? Quy trình làm thanh toán nhờ thu trơn ra sao? Bạn có thể tham khảo nội dung này qua bài viết chi tiết dưới đây.