Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection) và quy trình thanh toán

14-11-2019
Nhờ thu phiếu trơn là một loại của thanh toán nhờ thu. Phương thức này khác với thanh toán nhờ thu kèm chứng từ ở loại chứng từ căn cứ thanh toán. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ nhờ thu phiếu trơn là gì, quy trình và một số rủi ro mà các bên gặp phải khi thanh toán bằng phương thức này!

Phương thức thanh toán D/A rủi ro hơn D/P đối với nhà xuất khẩu?

14-11-2019
Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ (D/A) được nhận định là gây ra nhiều rủi ro cho nhà xuất khẩu hơn so với phương thức nhờ thu thanh toán giao chứng từ (D/P).

Phương thức thanh toán nhờ thu (Documentary Collection)

14-11-2019
Phương thức thanh toán nhờ thu được xem là dung hòa được tính an toàn và rủi ro của những phương thức khác. Bài viết này sẽ nêu và phân tích những nội dung chính về nhờ thu và ưu nhược điểm của phương thức này.