Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection) và quy trình thanh toán

14-11-2019
Nhờ thu phiếu trơn là một loại của thanh toán nhờ thu. Phương thức này khác với thanh toán nhờ thu kèm chứng từ ở loại chứng từ căn cứ thanh toán. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ nhờ thu phiếu trơn là gì, quy trình và một số rủi ro mà các bên gặp phải khi thanh toán bằng phương thức này!