HS CODE - Ngôn ngữ chung của thương mại quốc tế

18-11-2019
Hoạt động thương mại quốc tế là việc giao dịch mua bán hàng hóa giữa các nước trên thế giới. Đòi hỏi phải có những quy tắc chung trong việc phân loại hàng hóa, từ đó HS Code đã xuất hiện để giải quyết vấn đề này.