Phương thức thanh toán CAD, ủy thác AP

25-11-2019
Ngày nay bên cạnh các phương thức thanh toán phổ biến như tín dụng chứng từ, nhờ thu trơn và nhờ thu không có chứng từ còn có các phương thức ít phổ biến hơn như CAD, ủy thác A/P và bảo lãnh tín dụng dự phòng. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu những phương thức thanh toán này nhé!